العربية
     
Overview
Background
Team & The Management
Investments
The Vision Mission & Policies
Certificates
Licenses & Documents
Solution Partners

Licences & Documents

 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Geçici Faaliyet Belgesi. Click here for the document.
     
  T.C. Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Tehlikeli Atık Taşıyan Firmalar İçin
Lisans Belgesi. Click here for the document.
     
     
  TAP Certificate of Authority. Click here for the document.
     
  Aküder Atık Akümülatör Toplayıcı İzin Belgesi Click here for the document.
     
  T.C. Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatör Taşıyan Araçlar İçin
Lisans Belgesi. Click here for the document.
     
  T.C. Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Atık Pil ve Akümülatör Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi Click here for the document.
     
     
 
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Flüoresan Lambalar ve Diğer Cıva İçeren Atıklar İzin Belgesi. Click here for the document.

 

 
COPYRIGHT
Evciler, BY Kreatif, Enkobar
 
info@evcilerkimya.com
  e-atik@evcilerkimya.com